De Opvang

De opvang

Groepsindeling

Er zijn twee groepen, een babygroep en een peutergroep. Kinderen kunnen geplaatst worden vanaf 12 weken tot toelating tot de basisschool. De babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen en de peutergroep uit maximaal 16 kinderen. Beide groepen hebben hun eigen groeps-en slaapruimte. De gang gebruiken we voor beide groepen om de speelruimte te vergroten/uit te breiden maar laten peuters en baby’s nooit doorelkaar spelen dit i.v.m. de veiligheid.

In de babygroep verblijven kinderen tot ± anderhalf jaar, we willen graag dat ze weerbaar genoeg zijn en goed stabiel kunnen lopen voordat ze over gaan naar de peutergroep. In de peutergroep zitten kinderen van ± anderhalf tot 4 jaar. Als kinderen naar de basisschool gaan kunnen ze een plekje krijgen bij De Grondzeiler voor buitenschoolse opvang . Wij zijn een samenwerking aangegaan en er is garantie dat er plaats is voor de kinderen die 4 worden bij D’Ukkies. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in de Borgschool en wij verzorgen het halen en brengen vanuit D’Ukkies, De Grondzeiler en de verschillende scholen in Winsum.

Voor kinderen die bij D’Ukkies op de crèche zijn geweest, is het fijn dat ze samen met hun broertje en/of zusje bij ons gebracht/gehaald kunnen worden. Het is al een vertrouwde plek voor hen die ze goed kennen, zowel de omgeving als de leidsters.

Bezetting personeel

Er zullen binnen het kinderdagverblijf meerdere leidsters aanwezig zijn maar iedere groep zal zijn vaste leidsters hebben op vaste dagdelen (Bij ziekte kan het natuurlijk gebeuren dat er eens een nieuwe gezicht is of iemand van een andere groep, maar we vallen bij ziekte ook voor elkaar in ) We werken over het algemeen in diensten van 5,5 uur, maar er werken ook leidsters de hele dag. Door de regelmatig kortere diensten blijven de pedagogische medewerkers alert en gemotiveerd, wat in het belang is de veiligheid en het welbevinden van de kinderen en er komt na 5,5 uur een nieuwe “frisse” ploeg binnen. Tussen de werktijden van de verschillende leidsters is een overlap qua werktijd zodat ze de groep goed kunnen overdragen aan elkaar.

Dagindeling

Een normale dag voor kinderen bij D’Ukkies is opgebouwd uit een aantal vaste bezigheden nl:

– brengen van de kinderen
– spelen, delen, elkaar tegenkomen, genieten van hun eigen spel of iets samen
– rond half tien het eten van fruit en het drinken van een sapje
– spelen binnen of buiten/voor de baby’s soms slapen en voor de peuters eventueel knutselen/puzzelen of een spelletje doen
– rond half twaalf een broodje eten met een beker melk (als kinderen dit niet lusten thee of een eigen meegebracht drinken)
– slapen (voor de peuters is dit vaak vast na het broodje , voor de baby’s op de momenten dat ze het nodig hebben, naar behoefte)
– spelen, muziek maken of gezellig een boekje lezen (vaak is er dan een wat kleiner groepje nog wakker en gaan ze wat samen met de leidsters ondernemen)
– rond drie uur een sapje met een koekje/cracker/rijstwafel
– spelen binnen of buiten (bij slecht weer spelen we op de gang)
– halen van de kinderen

Voeding

Voor baby’s wordt het eigen voedingsschema aangehouden. De benodigde flesvoeding dient door u zelf meegenomen te worden. Borstvoeding kan in de koelkast of diepvries worden geplaatst. Ook is er de mogelijkheid om uw kind op het kinderdagverblijf te komen voeden. Flessen en evt. bakjes melkpoeder moeten voorzien zijn van de naam van uw kind. Fruit, brood en ander drinken dan de flesvoeding wordt door het kinderdagverblijf verstrekt. Wij zorgen voor gezonde en verantwoorde voeding, bij een verjaardag mogen ouders zelf een keus maken wat er getrakteerd wordt. Heeft uw kind een speciaal dieet dan moet u zelf voor de dieetvoeding zorgen.

Verzorging/kleding

Een extra setje kleding per dag per kind moet door u zelf meegenomen worden, dit komt dan in het eigen mandje met de naam van het kind erop, daar kunnen ook de speen en/of knuffel en trappelzak in bewaard worden. Luiers worden door het kinderdagverblijf verzorgd mits u akkoord gaat met het merk luiers dat wij gebruiken. Zijn er op dit gebied speciale wensen dan graag de luiers van huis meegeven in een tas met de andere spullen. 
 

Contacten met ouders

Bij het brengen en halen wisselen ouders en groepsleiding informatie uit. 
De groepsleiding streeft ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de dagen, over de activiteiten en de belevenissen van het kind. Daarnaast stelt zij het zeer op prijs bijzonderheden te horen die het begrijpen van het kind kunnen vergemakkelijken. De groepsleiding informeert u via een schriftje (totdat de kinderen naar de peutergroep gaan, dan schrijven we daar nog drie keer) over de gebeurtenissen van de dag en over het eten, drinken en verschonen van uw kind. Ook ouders worden verzocht bijzonderheden of wijzigingen in het schriftje te schrijven. Gesprekken met de leiding en/of coördinator zijn altijd mogelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Ook van de kant van de groepsleiding kan hiertoe het initiatief worden genomen.In de peutergroep hebben we 1x per jaar 10-minutengesprekjes met de ouders. Ook organiseren we 1 tot 2 keer per jaar een ouderavond en krijgen ouders elke maand een nieuwsbrief toegestuurd.

D’Ukkies heeft een oudercommissie van 3 ouders die het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf in de gaten houden en hier drie tot vier keer per jaar overleg over hebben.

Zieke kinderen

Een ziek kind vraagt extra zorg en aandacht.
Die extra zorg kunnen wij op de groep niet voldoende bieden.
Toch is het voor ons moeilijk te bepalen of en wanneer het kind echt ziek is, dit kan per kind nogal verschillen.   
Wij hanteren hieromtrent de regels/adviezen vanuit de GGD. 
Binnen het kinderdagverblijf is bekend welke kinderen wel of niet het kinderdagverblijf mogen bezoeken.
Bij twijfel vanuit het KDV wordt de GGD geraadpleegd.

 *Als u twijfelt, overleg dan met één van de leidsters.
Wordt uw kind in de loop van de dag ziek(er), dan nemen wij contact op met één van de ouders.
Ouders dienen de leiding op de hoogte te brengen van een besmettelijke ziekte van hun kind, zodat eventueel andere ouders ingelicht kunnen worden.


Hygiëne

Het kinderdagverblijf wordt dagelijks schoongemaakt.
De bedden worden, afhankelijk van gebruik en noodzaak regelmatig verschoond en het speelgoed wordt ook regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt. Er wordt bijgehouden wanneer en wat schoongemaakt is. Wat hygiëne betreft dient het kinderdagverblijf te voldoen aan kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De GGD ziet er op toe dat de regels hieromtrent worden nageleefd.